Algemene voorwaarden

1 Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de site door gebruikers, het verlenen van diensten door Uitzendbureau.nl aan haar opdrachtgever al dan niet vastgelegd in aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten van Uitzendbureau.nl.

Uitzendbureau.nl behoudt het recht om op ieder gewenst moment wijzigingen door te voeren in de Algemene Voorwaarden. Deze zullen dan wel gecommuniceerd moeten worden richting opdrachtgever.

2 Functie Uitzendbureau.nl

De site probeert werkzoekenden (potentiële uitzendkrachten) en uitzendbureaus (opdrachtgever) tot elkaar te brengen. Uitzendbureau.nl kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld bij èn na het afsluiten van een contract tussen werkzoekende en uitzendbureau.

3 Offertes en overeenkomst

Alle offertes van Uitzendbureau.nl zijn vrijblijvend. Deze zijn bindend bij het bevestigen ervan door de opdrachtgever per e-mail of door schriftelijke ondertekening.

4 Juistheid, correctheid en actualiteit gegevens

Opdrachtgever zorgt ervoor dat de door hem aangeleverde vacature en aanvullende informatie juist, correct en actueel is. Actueel houdt in: geen dubbele vacatures op Uitzendbureau.nl en geen oude, niet openstaande vacatures als lead generator / lokkertje / Google optimalisatie. Daarnaast zorgt de opdrachtgever ervoor dat de vacature-omschrijving een representatief beeld geeft van de werkelijkheid. Tevens mogen er niet meer vacatures geplaatst worden dan er op de website van de opdrachtgever staan.

Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Uitzendbureau.nl behoudt zich het recht voor vacatures en/of aanvullende informatie te wijzigen of te verwijderen van de site indien dit volgens Uitzendbureau.nl niet correct, juist of actueel is.

5 Gegevens werkzoekende

Werkzoekenden kunnen online solliciteren op Uitzendbureau.nl, deze sollicitaties zijn altijd inclusief Cv, voor- en achternaam, e-mail adres, telefoonnummer en motivatie.

Uitzendbureau.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sollicitatie.

6 Afbakening gebruiksrecht ontvangen online sollicitaties

Opdrachtgever mag de online ontvangen sollicitatie slechts gebruiken voor de eigen onderneming met als doel om werkzoekenden aan een baan te helpen. Het is niet toegestaan om de gegevens van de online sollicitatie aan derden ter beschikking te stellen. Deze mogen alleen gebruikt worden om eigen openstaande vacatures op te vullen.

7 Ongewenst(e) communicatie/gebruik

Het gebruik van (persoons)gegevens van werkzoekenden die door hen via Uitzendbureau.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder e-mailadressen en contactgegevens, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete, openstaande en passende vacature. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens aan te wenden voor enig ander (commercieel) doel.

8 Onderhoud

Uitzendbureau.nl houdt zich het recht voor om haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het aanpassen en/of onderhoud van de site. Hier kan de gebruiker/opdrachtgever geen schadevergoeding voor opeisen. Dit "tijdelijk buiten gebruik stellen" wordt natuurlijk zo veel als mogelijk voorkomen.

9 Zekerheid

Uitzendbureau.nl doet er alles aan de inhoud van haar site zo optimaal mogelijk te houden, maar kan niet garanderen dat altijd alle informatie op de site compleet en up-to-date is. Dit heeft ook betrekking op de Cv's van werkzoekenden. Daarbij kan Uitzendbureau.nl niet garanderen dat de site altijd werkzaam zal zijn en geen fouten zal bevatten.

10 Verwijzingen

Uitzendbureau.nl bevat links naar websites van derden, door middel van een hyperlink, banner of button. Uitzendbureau.nl is niet verantwoordelijke voor die sites en kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van die sites.

11 Aansprakelijkheid

Uitzendbureau.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, voortkomend uit het gebruik van de site door de opdrachtgever of werkzoekende. Dit houdt onder andere in: onjuiste en/of onvolledige informatie op de site, onjuiste en/of onvolledige informatie in de aangeleverde Cv's, virussen of andere schadelijke software in de aangeleverde Cv's, overeenkomst die gesloten wordt tussen opdrachtgever (uitzendbureau) en werkzoekende voortkomend door gebruik van de site.

12 Vrijwaring

Uitzendbureau.nl wordt volledig gevrijwaard voor alle mogelijke claims van derden (werkzoekende, opdrachtgever) voortvloeiend door gebruik van de site.

13 Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Uitzendbureau.nl, waaronder de merkrechten (o.a. domeinnamen), auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, layout, foto's en overig beeld- en geluidsmateriaal, formats en software berusten bij Uitzendbureau.nl.

Het is gebruiker verboden de site of enige inhoud of onderdeel daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitzendbureau.nl, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te vermenigvuldigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

14 Verwijdering

Uitzendbureau.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om opdrachtgever te verwijderen van de site en de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden. Dit, wanneer opdrachtgever zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden. Bedragen die Uitzendbureau.nl vóór de verwijdering heeft gefactureerd en waarvoor zij al werkzaamheden heeft verricht, blijven staan en deze zal opdrachtgever moeten betalen.

15 Geheimhouding

Opdrachtgever geeft aan te weten dat hij bij het aangaan van deze overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van werkzoekenden en van Uitzendbureau.nl. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens.

16 Betalingsvoorwaarden

Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag, als gevolg van de verkregen diensten, te betalen volgens de op de factuur, aangegeven wijze binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Uitzendbureau.nl het volste recht om rente in rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief.

Indien Uitzendbureau.nl genoodzaakt is rechtskundige bijstand in te roepen ter inning van aan haar verschuldigde bedragen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten door de betreffende opdrachtgever aan Uitzendbureau.nl worden vergoed.

Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag, als gevolg van de verkregen diensten, te betalen volgens de factuur, niet binnen zestig (60) dagen voldaan heeft na factuurdatum, heeft Uitzendbureau.nl het volste recht om ontvangen sollicitaties, vacatures en accountgegevens van opdrachtgever te verwijderen.

17 Duur en (tussentijdse) beëindiging

Elke overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven en afgesproken periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk indien beide partijen zich aan de algemene voorwaarden houden.

Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds (een deel van) de afgesproken diensten van Uitzendbureau.nl heeft ontvangen, dan zullen deze volledig betaald moeten worden door opdrachtgever.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Wij garanderen echter niet dat (de inhoud van) de website volledig en/of juist is.

U aanvaardt dat de website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de website op het moment van gebruik ("as is basis").

Onze aansprakelijkheid voor enige schade, zoals zaaks- en vermogensschade, en/of enig ander nadeel die direct of indirect voortvloeit uit of in enig ander opzicht verband houdt met de website, waaronder in ieder geval (i) het gebruik van de website, (ii) de (on)bereikbaarheid van de website, (iii) problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door middel van de website, is volledig uitgesloten.

Wij garanderen niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief databankrechten) met betrekking tot deze website, waaronder begrepen de rechten op de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto's, programmatuur, merken, log's en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan - berusten bij ons en/of onze licentiegevers, met uitzondering van content die door u zelf wordt ontsloten via de website.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) is het u niet toegestaan deze website, of enig onderdeel daarvan, geheel of gedeeltelijk te kopiëren, openbaar te maken, op te vragen, te hergebruiken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Informatie van derden

Deze website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Wij hebben geen zeggenschap over deze informatie en websites en zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan.

Gebruikersvoorwaarden

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Werkzoekende gebruik kunt maken van de Dienst die Uitzendbureau.nl aanbiedt op de Website Uitzendbureau.nl. Lees deze Gebruiksvoorwaarden goed door, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. Door gebruik te maken van de Dienst, op welke manier dan ook, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 Definities

Onder de in deze gebruiksvoorwaarden met een beginhoofdletter gebruikte begrippen wordt verstaan:

1.1 Cv: een curriculum vitae, een beknopt overzicht met gegevens over de Werkzoekende, zijn studie- en werkervaring en overige persoonlijke gegevens.

1.2 Cv-database: de door Uitzendbureau.nl aangelegde database met daarin het Profiel en indien toegevoegd het Cv van Werkzoekende, al dan niet in geanonimiseerde vorm.

1.3 Dienst: de dienst die Uitzendbureau.nl aan Werkzoekende verlenen door onder meer via Website toegang te geven tot een Profiel alsmede tot de Vacaturedatabase - en welke nader is beschreven op Website en in artikel 3.1 van deze Gebruiksvoorwaarden.

1.4 Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden zoals omschreven in dit document.

1.5 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.6 Licentie: ruime, kosteloze, onherroepelijke, eeuwigdurende, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve toestemming aan Uitzendbureau.nl om in het kader van de Dienst verstrekte informatie (al dan niet gedeeltelijk) te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en/of openbaar te maken, waaronder in ieder geval begrepen voor doeleinden gerelateerd aan de Dienst en/of publicaties van Uitzendbureau.nl.

1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Profiel (werkgeversprofiel) aanmaakt op de Website en/of anderszins van de Dienst gebruik maakt.

1.8 Profiel: persoonlijke sectie voor de Werkzoekende op de Website die wordt gecreëerd wanneer deze zich aanmeldt voor de Dienst.

1.9 Werkzoekende: De werkzoekende, een natuurlijke persoon die een Profiel aanmaakt op de Website en/of anderszins van de Dienst gebruik maakt.

1.10 Uitzendbureau.nl: Uitzendbureau.nl is een handelsnaam van Hippo HR B.V. en daaraan gelieerde groepsondernemingen, gebruiker van de Gebruiksvoorwaarden en gevestigd aan de Prinses Margrietstraat 31, 5831EZ te Boxmeer, ingeschreven onder KvK-nummer 52439860.

1.11 Vacatures: daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacatures van Opdrachtgever.

1.12 Vacature-database: de door Uitzendbureau.nl aangelegde database met daarin de vacatures van Opdrachtgevers.

1.13 Wachtwoord: het door Werkzoekende opgegeven wachtwoord om toegang te krijgen tot uw Profiel en gebruik te kunnen maken van de Dienst.

1.14 Website: de website welke Uitzendbureau.nl haar Dienst aanbiedt en welke toegankelijk is via www.uitzendbureau.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Website door Werkzoekende en het verlenen van de Dienst aan Werkzoekende.

2.2 Uitzendbureau.nl wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Werkzoekende van de hand.

2.3 Eventuele afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Uitzendbureau.nl en Werkzoekende zijn overeengekomen.

2.4 Uitzendbureau.nl heeft te allen tijde het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op Uitzendbureau.nl te vinden. Indien Werkzoekende het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert Werkzoekende daarmee de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien Werkzoekende niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is het Werkzoekende niet langer toegestaan de Dienst te gebruiken. Het is derhalve raadzaam om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 3 Dienst

3.1 De Dienst betreft de Dienst van Uitzendbureau.nl en alle rechtshandelingen in de relatie tussen Uitzendbureau.nl en Werkzoekende, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de mogelijkheid voor Werkzoekende om via het Profiel een Cv aan te maken, welke wordt opgenomen in de Cv-database, alsmede om naar Vacatures van Opdrachtgevers te zoeken in de Vacaturedatabase, met het doel te solliciteren op een passende Vacature.

3.2 Uitzendbureau.nl probeert Werkzoekende en Opdrachtgever tot elkaar te brengen. Uitzendbureau.nl is echter nadrukkelijk geen partij bij een eventuele overeenkomst die tussen Werkzoekende en Opdrachtgever wordt gesloten, noch de totstandkoming daarvan. Bovendien kunnen Uitzendbureau.nl niet garanderen dat een Opdrachtgever daadwerkelijk een overeenkomst met Werkzoekende zal sluiten, dan wel dat Werkzoekende en Opdrachtgever aan elkaars wensen voldoen.

Artikel 4 Aanmelding, Wachtwoord, Profiel en Inlogprocedure

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient Werkzoekende een Profiel aan te maken op de manier zoals beschreven op de Website en in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

4.2 Alleen een Werkzoekende die (wettelijk) bevoegd dan wel gerechtigd is om gebruik te maken van de Website en de Dienst af te nemen, is gerechtigd een Profiel aan te maken.

4.3 Uitzendbureau.nl behoudt zich het recht voor een Profiel of de inhoud van een Cv in te korten, te wijzigen of te verwijderen, indien dit naar het oordeel van Uitzendbureau.nl noodzakelijk is in verband met bepaalde in artikel 4.1.

4.4 Werkzoekende dient tijdens het aanmaken van het Profiel een Wachtwoord op te geven, welke in combinatie met het opgegeven e-mailadres toegang geeft tot het Profiel. Werkzoekende is zelf verantwoordelijk voor en zal zorgvuldig omgaan met zijn Profiel en Wachtwoord.

4.5 Werkzoekende erkent dat zijn Profiel en Wachtwoord persoonsgebonden zijn en niet overdraagbaar. Het is dan ook niet toegestaan een Profiel op naam van een ander aan te maken.

4.6 Uitzendbureau.nl mag er vanuit gaan dat Werkzoekende is wie hij zegt dat hij is in zijn Profiel.

4.7 Werkzoekende zal zodra hij weet of redenen heeft om te vermoeden dat een Wachtwoord en bijbehorend e-mailadres in handen is gekomen van onbevoegde derden, Uitzendbureau.nl daarvan onverwijld op de hoogte te stellen, onverminderd de eigen verplichting van Werkzoekende om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het Wachtwoord.

4.8 Uitzendbureau.nl behoud zich het recht voor de inlogprocedure en/of het Wachtwoord te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van (het functioneren van) de Dienst.

Artikel 5 (Persoons)gegevens

5.1 Werkzoekende gaat akkoord met de Privacy Statement, die deel uitmaakt van de Gebruiksvoorwaarden.

5.2 Werkzoekende dient zelf zorg te dragen dat de gegevens die deel uit maken van het aangemaakte Profiel op de Website, waaronder maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens en het Cv, steeds juist, actueel en volledig zijn.

5.3 Werkzoekende mag de (persoons)gegevens van derden die hem via Website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de contactgegevens van Opdrachtgever, slechts gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het solliciteren op een passende Vacature. Het is voor Werkzoekende niet toegestaan om via de Website verkregen (persoons)gegevens voor andere doeleinden te verwerken.

5.4 Werkzoekende stemt ermee in dat het verstrekken van gegevens bij het aanmaken van het Profiel het toevoegen van een Cv aan het Profiel op de Website, gelijk staat aan het geven van een Licentie, onder meer om deze op te nemen in de Cv-database van Uitzendbureau.nl en anderszins aan te wenden voor het verlenen van de Dienst, waaronder verstrekking aan Opdrachtgevers.

5.5 Indien Werkzoekende zijn Profiel om welke reden dan ook op 'niet beschikbaar' zet of beëindigd, blijft de Licentie als bedoeld in 5.4 onverkort van kracht. Daarin opgenomen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Privacy Statement.

Artikel 6 Gebruik van de Dienst

6.1 Het is Werkzoekende niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het Werkzoekende niet is toegestaan om

 • de Vacaturedatabase en Cv-database op enige wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke of onrechtmatige wijze te gebruiken en/of in te zien,
 • inbreuk te maken op de rechten van Uitzendbureau.nl of derden, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten of privacyrechten,
 • onware of misleidende informatie af te geven in het kader van de Dienst,
 • in strijd te handelen met geldende wet- en regelgeving,
 • in strijd te handelen van de Gebruiksvoorwaarden,
 • te handelen op onrechtmatige wijze of op een wijze die de belangen en goede naam van Uitzendbureau.nl schaden.

6.2 Elk gebruik van de Dienst door Werkzoekende zijn voor eigen risico, rekening en verantwoording van Werkzoekende.

6.3 Werkzoekende is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die via het e-mailadres en Wachtwoord-combinatie en aldus het Profiel worden verricht.

Artikel 7 Gebruik van de Vacature-database

7.1 Werkzoekende erkent dat Uitzendbureau.nl producent is van de Vacature-database in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de Vacature-database. Werkzoekende garandeert slechts gebruik te zullen maken van de Vacature-database voor zover dit is toegestaan op grond van de D atabankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.

7.2 Werkzoekende gebruikt de Vacature-database slechts voor persoonlijk gebruik en met het oog op het solliciteren op een concrete, passende en openstaande Vacatures en alleen voor zover de beoogde Vacatures uit de Vacature-database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op de Cv.

7.3 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, is het Werkzoekende toegestaan om een beperkt (in de zin van artikel 7.2) aantal Vacatures op te vragen door middel van het downloaden en/of printen daarvan.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, Cv-database, Vacaturedatabase en de Dienst berusten bij Uitzendbureau.nl en/of diens licentiegevers, met uitzondering van informatie die onder de reikwijdte van de Licentie valt.

8.2 Het is Werkzoekende niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, waaronder inbegrepen (delen van) de Cv- en Vacaturedatabase, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitzendbureau.nl, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Werkzoekende niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Uitzendbureau.nl, een substantieel gedeelte en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de vacaturedatabank en/of de Cv-database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankwet, een en ander behoudens dwingendrechtelijke uitzonderingen en/of behoudens als toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 9 Vrijwaring

9.1 Werkzoekende vrijwaart Uitzendbureau.nl tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Werkzoekende met behulp van de Dienst verrichte activiteiten, zoals gegevens in het Profiel of Cv, op enigerlei wijze onrechtmatig zijn en/of gerelateerd zijn aan en/of voortvloeien uit het door Werkzoekende niet-nakomen van de Gebruiksvoorwaarden.

9.2 Uitzendbureau.nl zal zich naar redelijkheid inspannen om de Dienst te kunnen verlenen. Uitzendbureau.nl garandeert echter niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is noch dat de Dienst foutloos zal worden geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Uitzendbureau.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de levering van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Uitzendbureau.nl, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

10.2 Uitzendbureau.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst en/of gebruik van de Website, inclusief gebruik door derden.

10.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Werkzoekende de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt bij Uitzendbureau.nl. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Uitzendbureau.nl vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11 Duur en beëindiging

11.1 Werkzoekende heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen en het Profiel te beëindigen.

11.2 Uitzendbureau.nl is te allen tijde - zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg - gerechtigd om (i) de activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, (ii) het Profiel van Werkzoekende tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, (iii) de Dienst te beëindigen, en/of (v) te weigeren om de Dienst aan Werkzoekende te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien Werkzoekende handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Uitzendbureau.nl van mening zijn dat uw handelen schade of aansprakelijkheid aan Werkzoekende, derden of aan de Dienst kunnen toebrengen. Uitzendbureau.nl is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens Werkzoekende.

Artikel 12 Diversen

12.1 Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die tussen Werkzoekende en Uitzendbureau.nl ontstaan in verband met en/of gerelateerd aan het gebruik van de Dienst en/of Website, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.

12.3 Uitzendbureau.nl mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Werkzoekende daarvan op de hoogte stellen. Indien Werkzoekende deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, dient Werkzoekende het gebruik van de Dienst staken en zijn Profiel beëindigen.

12.4 Onverminderd eventueel voor de Uitzendbureau.nl bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen Werkzoekende en Uitzendbureau.nl voor het gebruik van Website en de Dienst te bewaren, is Uitzendbureau.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor Werkzoekende toegankelijk te houden.

12.5 Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Uitzendbureau.nl en Werkzoekende verplichten zich in te spannen om tot een geldig beding te komen dat zo veel mogelijk overeenstemt met het nietige of vernietigde beding.

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 26 juni 2018

Uitzendbureau.nl is dé vacaturewebsite voor uitzendwerk in Nederland. Bij ons kunnen werkzoekenden en uitzendbureaus elkaar vinden. En dat levert mooie matches op. Maar om deze matches mogelijk te maken, moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Van zowel werkzoekenden als vertegenwoordigers van uitzendbureaus.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) slaan wij alleen de noodzakelijke gegevens van jou op. En hier gaan we natuurlijk heel zorgvuldig mee om. Meer informatie over de AVG vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In deze verklaring leggen wij uit hoe Uitzendbureau.nl omgaat met privacygevoelige informatie, welke gegevens wij opslaan en waarom. Daarnaast lees je hoe jij jouw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen. Ten slotte leggen wij uit hoe wij jouw gegevens beveiligen en waar je terechtkunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Wie zijn wij?

www.uitzendbureau.nl is een website van Hippo HR B.V. (KvK-nummer 52439860). Hippo HR B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Heb je specifieke vragen? Helemaal onderaan vind je onze contactgegevens.

Uitzendbureau.nl verwerkt je persoonsgegevens onder andere als je solliciteert op een vacature via onze site. Dit geldt niet voor de vacatures waarbij je wordt doorgestuurd naar een website van een uitzendbureau, om vervolgens via die website te solliciteren. Lees dus ook zeker de privacystatements van deze websites. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Wanneer is dit statement van toepassing?

Dit privacystatement is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens. Van zowel werkzoekenden en vertegenwoordigers van uitzendbureaus als websitebezoekers. We raden je aan dit statement regelmatig door te lezen. Op deze manier blijf je altijd up-to-date en ben je op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Om hierop antwoord te geven, moeten we onderscheid maken tussen de werkzoekenden, vertegenwoordigers van uitzendbureaus en websitebezoekers. Wat in ieder geval voor al deze partijen geldt, is dat wij gegevens alleen verwerken ter ondersteuning van ons hoofddoel. Namelijk het matchen van werkzoekenden met vacatures van uitzendbureaus en andersom.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van werkzoekenden?

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de diensten en functionaliteiten die jij als werkzoekende gebruikt. Uitzendbureau.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • woonplaats en locatie waar je werk zoekt;
 • curriculum vitae (cv) en motivatiebrieven;
 • gegevens in je cv;
 • zoekcriteria (wat voor werk zoek je en waar?);
 • technische gegevens (IP-adres, het besturingssysteem, internetbrowser);
 • pasfoto (Deze kun je vrijwillig uploaden. Doe je dit niet? Dan heeft het verder geen consequenties. Vertegenwoordigers van uitzendbureaus kunnen de foto zien.).

Waar moet ik op letten bij het uploaden van mijn cv?

Wanneer je je cv uploadt, zorg ervoor dat je geen extra gevoelige gegevens deelt, zoals je burgerservicenummer (BSN).

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om de volgende diensten en functionaliteiten aan te kunnen bieden:

 • het aanmaken van een account;
 • het uploaden van je curriculum vitae (cv);
 • vacatures te tonen die aansluiten bij je zoekopdracht;
 • rechtstreeks te solliciteren via de website van Uitzendbureau.nl;
 • sollicitaties door te sturen naar de werkgever waarbij je hebt gesolliciteerd;
 • het instellen en krijgen van vacaturemailings;
 • informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening;
 • tell a friend, wanneer je een vacature doorstuurt naar iemand;
 • apply later-button, zodat je de vacature naar je eigen e-mailadres kunt sturen;
 • invullen van het contactformulier;
 • vragen of klachten te kunnen behandelen en hierop te kunnen reageren;
 • gebruikservaring op de website te verbeteren;
 • de veiligheid van de websites te kunnen garanderen en fraude of misbruik op te sporen.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van deze persoonsgegevens?

Hieronder vind je een schema waar we per doel hebben opgeschreven welke persoonsgegevens we hiervoor nodig hebben, en welke rechtsgronden we daarvoor hebben.

Doel van de verwerking Welke persoonsgegevens verwerken wij hierbij Grondslag voor de verwerking
Het aanmaken van een account op Uitzendbureau.nl E-mailadres en cv Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Rechtstreeks solliciteren via de website van Uitzendbureau.nl Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en cv Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Het uploaden van je cv De gegevens die in je cv staan. Denk hierbij aan je naam, nationaliteit, telefoonnummer, adres, werkervaring en opleidingen. Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Meesturen van je motivatiebrief De gegevens die je deelt in je motivatiebrief. Denk hierbij aan je adres, werkervaring en opleidingen. Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Het instellen van vacaturemailings Je e-mailadres, je voorkeuren voor een mogelijke nieuwe baan en de omgeving waarin je werk zoekt Toestemming 2
Tell a friend (wanneer je een vacature doorstuurt naar iemand) Jouw e-mailadres en het e-mailadres van degene naar wie je de vacature doorstuurt Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Apply later-button E-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Invullen van het contactformulier Je naam, e-mailadres, telefoonnummer en het bericht dat je ons wilt sturen Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of toestemming 1
Toevoegen van pasfoto Je kunt vrijwillig een pasfoto uploaden in je account. Op deze manier kunnen vertegenwoordigers van uitzendbureaus je uiterlijke eigenschappen zien, zoals geslacht en oog- en haarkleur. Toestemming 2
Bezoek www.uitzendbureau.nl Technische gegevens (IP-adres, besturingssysteem, internetbrowser) Noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen 3

1 Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij gaat het om de gebruiksvoorwaarden (overeenkomst) waarmee je akkoord gaat als jij je inschrijft. Wij hebben deze gegevens nodig om je te kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe baan of om een bepaalde functionaliteit te kunnen aanbieden.

2 Toestemming. Je geeft ons toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kun je op elk moment weer intrekken.

3 Noodzakelijk voor het kunnen behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. De verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en om de website te kunnen verbeteren en deze beter af te kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Er zijn twee verschillende manieren om zelf je persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld, aan te passen:

 1. Je persoonlijke account. Wanneer je inlogt, kun je jouw gegevens op ieder gewenst moment aanpassen. Je kunt hier ook je vindbaarheid voor uitzendbureaus instellen en ervoor kiezen je profiel te verwijderen.
 2. Vacaturemailing. Dit is een e-mailservice, waarbij wij je (met jouw toestemming) mails met vacatures versturen. Voor deze e-mailservice kun jij je direct uitschrijven via de link die onderaan zo’n vacaturemail staat.
Kun je niet meer inloggen, weet je niet of je een account hebt of heb je nooit een account aangemaakt, maar krijg je toch mails? Stuur dan een mailtje naar support@uitzendbureau.nl of bel naar 085-4019579. Wij zullen je helpen en je gegevens wijzigen, afschermen of verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van vertegenwoordigers van uitzendbureaus?

Ook van onze zakelijke relaties verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en voor het onderhouden van zakelijke relaties. Om zo transparant mogelijk te zijn, hebben we hieronder ook op een rij gezet welke bedrijfsgegevens en overige gegevens wij verwerken.

Persoonsgegevens:
 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • functie en positie binnen jouw bedrijf;
 • gespreksnotities.
Bedrijfsgegevens:
 • bedrijfsnaam;
 • adres;
 • vacaturetitels en -tekst;
 • facturatiegegevens;
 • facturen;
 • bedrijfsprofiel.
Overige gegevens:

Bedrijven kunnen vacatures op Uitzendbureau.nl plaatsen als zij een abonnement hebben afgesloten.
Staat er een vacature online? Dan krijgt Uitzendbureau.nl ook inzicht in:

 • het aantal weergaves op een vacature;
 • het aantal sollicitaties;
 • het aantal kliks;
 • campagnes, zoals topvacatures, direct mails en de verversing van vacatures;
 • het maandbedrag en de hoogte van het abonnement;
 • het aantal geopende cv’s.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze gegevens, zodat

 • je gebruik kunt maken van onze diensten en functionaliteiten;
 • potentiële sollicitanten weten bij welk uitzendbureau zij solliciteren;
 • sollicitaties naar het juiste uitzendbureau gestuurd worden;
 • wij je kunnen informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening;
 • wij jouw vragen of klachten kunnen behandelen en hierop kunnen reageren;
 • jouw gebruikerservaring op de website verbeterd kan worden;
 • wij de kosten voor geadverteerde vacatures en de cv-database in rekening kunnen brengen;
 • wij voldoen aan de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld rondom belasting);
 • de website veilig is en wij fraude of misbruik op kunnen sporen.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Hieronder vind je een schema waar we per doel hebben opgeschreven welke persoonsgegevens we hiervoor nodig hebben, en welke rechtsgronden we daarvoor hebben.

Doel van de verwerking Welke persoonsgegevens verwerken wij hierbij Grondslag voor de verwerking
Je kunt onze diensten en functionaliteiten gebruiken. E-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Naar de kandidaten communiceren bij welk uitzendbureau zij solliciteren Voor- en achternaam, en e-mailadres van vertegenwoordiger van het uitzendbureau Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Sollicitaties doorsturen naar het juiste uitzendbureau E-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Je te informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening E-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Het behandelen van en reageren op klachten Voor- en achternaam, en e-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Je gebruikerservaring op de website te verbeteren IP-adres Noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen 2

1 Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij gaat het om de gebruiksvoorwaarden (overeenkomst) waarmee jij akkoord gaat als jij je inschrijft. Wij hebben deze gegevens nodig om je te kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe baan of een bepaalde functionaliteit te kunnen aanbieden.

2 Noodzakelijk voor het kunnen behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. De verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en om de website te kunnen verbeteren en deze beter af te kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van websitebezoekers en waarom?

Bezoek je onze website? Dan verzamelen wij onder andere het IP-adres van je computer, je geschatte locatie, je laatst bezochte webpagina, je besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt. Deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en deze beter af te stemmen op jouw behoeftes en wensen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen. Wanneer je solliciteert, blijft je sollicitatie een jaar zichtbaar voor de gebruikers van het uitzendbureau waarbij je hebt gesolliciteerd. Wanneer je je cv in onze database hebt gezet, blijft dit zichtbaar tot jij dit zelf verwijdert. Je kunt als werkzoekende ook instellen dat je profiel niet zichtbaar is in de database. Dan worden je persoonsgegevens en cv alleen door ons opgeslagen.

Wat doen wij om je gegevens te beveiligen?

Wij beveiligen je persoonsgegevens zo goed mogelijk door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen te nemen. Jouw gegevens worden opgeslagen in onze database, op een beveiligde server met persoonlijke toegangscodes. Al onze stafmedewerkers en verwerkers (organisaties die voor ons persoonsgegevens verwerken) tekenen voor strikte geheimhouding. Onze stafmedewerkers hebben alleen inzage in de persoonsgegevens die voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk zijn.

Met welke derde partijen worden je gegevens gedeeld?

Wees je ervan bewust dat de gegevens die je zelf openbaar maakt, toegankelijk zijn voor derden. Denk aan de vertegenwoordigers van uitzendbureaus of onze verwerkers. Je gegevens kunnen ook worden geïndexeerd door externe websites (zoals zoekmachines). Uitzendbureau.nl heeft geen invloed op hoe deze websites met je gegevens omgaan.

Delen wij je gegevens met partijen buiten de EU?

Ja, Uitzendbureau.nl kan je gegevens delen met partijen die buiten Europa gevestigd zijn. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Daarbij letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in Europa. Ook maken wij afspraken met deze partijen over passende veiligheidsmaatregelen om de gegevens goed te beschermen.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om:

 • in te zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben;
 • de gegevens die wij van jou hebben, te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn;
 • verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet nog langer moeten of mogen bewaren;
 • je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan in dit statement.

Contact opnemen?

Heb je vragen of opmerkingen, of wil je je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.

Telefoonnummer:
085-4019579
E-mailadres:
support@uitzendbureau.nl
Postadres:
Hippo HR B.V.
Prinses Margrietstraat 31
5831EZ Boxmeer Nederland

Klacht over het gebruik van je persoonsgegevens?

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Kom je er met ons niet uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.

Cookieverklaring

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals JavaScript. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en gebruiksvriendelijk is. Als je geen cookies wilt, pas dan je instellingen aan of verwijder de cookies. Weet wel dat als je cookies uitschakelt, de website misschien minder goed werkt.

Wat zijn cookies en waarom zijn ze nodig?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op je laptop, tablet of smartphone als je onze website gebruikt. Zo kunnen wij je bij een volgend bezoek herkennen en de informatie in de bestandjes terughalen. Dan hoef je dus niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kunnen wij met cookies meten hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van die gegevens kunnen wij verbeteringen doorvoeren.

Welke cookies en technieken gebruiken wij?

Uitzendbureau.nl gebruikt standaardtechnieken voor de website. Deze technieken zorgen er samen met cookies voor dat een systeem informatie kan verzamelen en opslaan.

De cookies die wij gebruiken, zijn:

 • Functionele cookies

  Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken. Ook wordt hiermee informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te vergroten, zoals je gebruikersnaam.

 • Analytische cookies

  Deze cookies meten hoe jij onze website gebruikt. De informatie die wij daarmee verzamelen, wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doen.

 • Socialmediacookies

  Deze cookies zorgen ervoor dat je bepaalde informatie direct kunt delen op social media. Dat kan via de links en buttons op onze website.

 • Advertentiecookies

  Deze cookies worden geplaatst door derden (zoals Google) om je relevante advertenties te tonen. Dit kunnen advertenties zijn van Uitzendbureau.nl op andere websites, of advertenties van derden op Uitzendbureau.nl.

Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?

Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt toestaan of weigeren. Als je niet wilt dat er cookies in je internetbrowser worden opgeslagen, pas dan de instellingen van je browser aan. Je kunt ook instellen dat de browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies kun je ook verwijderen via je browserinstellingen.

Meer informatie over cookies?

Op de website van de consumentenbond vind je meer informatie over cookies.