Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten van Uitzendbureau.nl.
DIENST Alle Diensten van Uitzendbureau.nl waaronder, maar niet beperkt tot het aanbieden van de Website aan Gebruikers.
GEBRUIKER Een natuurlijke of rechtspersoon met een account op de Website, die ofwel een Overeenkomst heeft met Uitzendbureau.nl, of die anderzijds gebruikmaakt van een Dienst van Uitzendbureau.nl. Dit kan zowel een Uitzender als Werkzoekende betreffen.
UITZENDER Een uitzendbureau dat gebruikmaakt van een Dienst van Uitzendbureau.nl.
OVEREENKOMST Een Overeenkomst tussen Gebruiker en Uitzendbureau.nl op basis waarvan Uitzendbureau.nl een Dienst levert aan Gebruiker.
PARTIJ OF PARTIJEN Uitzendbureau.nl en Gebruiker individueel of tezamen.
UITZENDBUREAU.NL Uitzendbureau.nl is een handelsnaam van Jobster Media B.V.. Jobster Media B.V. is gevestigd in Boxmeer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52439860.
WERKZOEKENDE Een natuurlijk persoon die gebruikmaakt van een Dienst van Uitzendbureau.nl.
WEBSITE De website van www.uitzendbureau.nl, waarmee Uitzendbureau.nl Uitzender en Werkzoekende bij elkaar poogt te brengen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website door Gebruikers en op alle voorstellen, aanbiedingen, offertes, opdrachten en Overeenkomsten van Uitzendbureau.nl, voor zover deze betrekking hebben op het leveren van de Diensten van Uitzendbureau.nl en er geen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.
 3. Algemene Voorwaarden die door een Gebruiker worden gehanteerd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst niet geldig, onverbindend of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst onverminderd van kracht. Voor wat betreft nietige, nietig verklaarde of vernietigbare bepalingen zal Uitzendbureau.nl in overleg treden met Gebruiker om nieuwe bepalingen vast te stellen die de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen zoveel mogelijk benaderen.
 5. Na beëindiging van een Overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden nog steeds van toepassing. Indien Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken, zijn deze afwijkende voorwaarden na beëindiging van een Overeenkomst nog steeds van toepassing.

Artikel 3 - Afwijkingen en wijzigingen

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien Partijen zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard.
 2. Wanneer er sprake is van een overeengekomen afwijking kan de Gebruiker daaraan geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.
 3. Uitzendbureau.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigingen of aan te vullen. Dit geldt alleen ten aanzien van wijzigingen of aanvullingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die in het kader van het bedrijfsbelang van Uitzendbureau.nl aantoonbaar noodzakelijk zijn. Over wijzigingen of aanvullingen met ingrijpende consequenties, zal Gebruiker expliciet worden geïnformeerd.

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Partijen zullen een Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed ondernemerschap uitvoeren.
 2. Voorstellen, aanbiedingen, offertes, afspraken en toezeggingen van Uitzendbureau.nl zijn slechts bindend, indien Uitzendbureau.nl zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 3. Indien tijdens de uitvoer van een Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen of aanvullen.
 4. Indien een eenzijdige wijziging of aanvulling van een Overeenkomst door Uitzendbureau.nl financiële of kwalitatieve consequenties heeft voor Gebruiker, zal Uitzendbureau.nl deze eerst bespreken met Gebruiker, alvorens de wijziging of aanvulling door te voeren.

Artikel 5 - Gebruik van de Website algemeen

 1. Het account van Gebruiker is niet overdraagbaar. Het is Gebruiker niet toegestaan een account aan te maken op naam van een andere natuurlijk persoon of organisatie.
 2. Uitzendbureau.nl behoudt zich het recht voor om de inlogprocedure en het wachtwoord van een gebruikersaccount te wijzigen.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Website. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan om inbreuk te maken op de rechten van Uitzendbureau.nl of derden, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten of privacyrechten, onware of misleidende informatie af te geven, in strijd te handelen met geldende wet- en regelgeving, in strijd te handelen van de Algemene Voorwaarden of te handelen op een wijze die de belangen en goede naam van Uitzendbureau.nl schaden.
 4. Uitzendbureau.nl behoudt zich het recht voor om - indien nodig, naar oordeel van Uitzendbureau.nl - het account van de Gebruiker, de informatie binnen dat account of de informatie in documenten zoals geüpload door Gebruiker te verkorten, wijzigen of verwijderen. Dit kan in elk geval nodig zijn indien de informatie als niet volledig, niet juist of niet actueel kan worden beschouwd. Uitzendbureau.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat door Gebruikers geüploade informatie niet volledig, juist of actueel is. In geval van aankopen door Uitzender van cv´s van Werkzoekenden middels credits, zal daarnaast om voornoemde reden in geen geval terugbetaling van credits plaatsvinden.
 5. Uitzendbureau.nl behoudt zich het recht voor om de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het doen van noodzakelijke aanpassingen of onderhoud. Uitzendbureau.nl is gedurende deze periode niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet bereikbaar zijn van de Website.
 6. De Website bevat links naar de websites van derden. Door middel van een hyperlink, banner of button kan een Gebruiker op de website van een derde terechtkomen. Uitzendbureau.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.
 7. Uitzendbureau.nl is te allen tijde - zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg - gerechtigd om te weigeren een Dienst aan Gebruiker te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden of Uitzendbureau.nl van mening is dat dit kan leiden tot schade voor Uitzendbureau.nl.

Artikel 6 - Gebruik van de Website door Uitzender

 1. De sollicitaties van Werkzoekenden ouder dan een jaar zullen niet meer zijn in te zien. Wanneer een sollicitatie de status ´afgewezen´ heeft gekregen, is deze na twee weken niet meer in te zien.
 2. Uitzender is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie in door Uitzender aangeleverde vacatureteksten en aanvullende informatie. Uitzendbureau.nl is geenszins verplicht om vacatureteksten en aanvullende informatie te screenen alvorens deze worden geplaatst op de Website.
 3. Uitzender zorgt ervoor geen discriminerende teksten op te nemen in door hem aangeleverde of geüploade informatie.
 4. Uitzender zorgt ervoor dat de vacatures en het eigen account actueel zijn. Dit betekent dat Gebruiker enkel vacatures plaatst op de Website die op dat moment werkelijk bij Gebruiker openstaan en Gebruiker zal geen dubbele of verouderde vacatures op de Website laten staan of vacatures gebruiken als leadgenerator, lokkertje of voor Google optimalisatie.

Artikel 7 - Gebruik van de Website door Werkzoekende

 1. Werkzoekende moet 16 jaar of ouder zijn om van een Dienst van Uitzendbureau.nl gebruik te maken. Indien Werkzoekende jonger is dan 16 jaar, moet de Website onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene worden gebruikt.
 2. Werkzoekende zal de gegevens van derden die hem via Website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de contactgegevens van Uitzender, slechts gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het solliciteren op een passende Vacature. Het is voor Werkzoekende niet toegestaan om via de Website verkregen (persoons)gegevens voor andere doeleinden te verwerken.

Artikel 8 - Betalingsvoorwaarden

 1. Uitzendbureau.nl kan de Dienst tegen betaling aanbieden aan Uitzender. Indien Uitzender en Uitzendbureau.nl dat zijn overeengekomen, dient Uitzender het overeengekomen verschuldigde bedrag, als gevolg van de verkregen Dienst, te betalen volgens de op de factuur aangegeven wijze, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 2. Indien Uitzender in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de Uitzender van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, zal Uitzendbureau.nl de Uitzender aan het verzuim herinneren. Indien dat niet leidt tot betaling, kan het incassotraject verder worden overdragen aan een gerechtsdeurwaarder- en incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede een wettelijke rente, zullen dan op de Uitzender worden verhaald. De rente over het opeisbaar bedrag zal per maand worden berekend vanaf het moment dat Uitzender in verzuim is tot het moment van voldoening van de declaratie. Een gedeelte van een maand zal voor een volle maand worden gerekend.
 3. In geval van verzuim van de Uitzender is Uitzendbureau.nl gerechtigd om haar Diensten op te schorten. Uitzender is ook gedurende de periode van opschorting gehouden de afgesproken bedragen per periode te voldoen. Uitzendbureau.nl is daarnaast gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of de Dienst te staken, indien Uitzender ten aanzien van enige factuur in verzuim is. Uitzendbureau.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit artikel.
 4. Indien de Uitzender het verschuldigde bedrag (factuurbedrag vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente), niet binnen tweeëndertig (32) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is Uitzendbureau.nl gerechtigd om ontvangen sollicitaties, vacatures en accountgegevens van Uitzender te verbergen dan wel te verwijderen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling dan wel indien er beslag is gelegd ten laste van de Uitzender zijn de vorderingen van Uitzendbureau.nl op Uitzender onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Uitzendbureau.nl is als goed ondernemer gehouden zich in te spannen om de Dienst naar behoren te verlenen. Indien Uitzendbureau.nl deze verplichting niet nakomt, is Uitzendbureau.nl gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Gebruiker, mits Gebruiker zo spoedig mogelijk - en uiterlijk binnen één maand na het ontstaan of na het bekend worden van die schade - een schriftelijke klacht terzake indient bij Uitzendbureau.nl en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Uitzendbureau.nl.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Uitzendbureau.nl tot vergoeding van schade van Gebruiker, is beperkt tot ten hoogste 1.000 euro per gebeurtenis en 10.000 euro per jaar. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Uitzendbureau.nl. Aansprakelijkheid van Uitzendbureau.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 3. Uitzendbureau.nl schiet in ieder geval niet tekort jegens Gebruiker en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de tekortkoming of schade direct of indirect gevolg is van: (i) oneigenlijk gebruik van de Website door Gebruiker, (ii) de onbereikbaarheid van of vertragingen in de werking van de Website, (iii) onjuiste, onvolledige, onwettige of niet actuele informatie op de vacaturewebsite, waaronder informatie in vacatures en cv´s, (iv) virussen of andere schadelijke software in door Gebruiker aangeleverde teksten of documenten, (v) dat Uitzendbureau.nl niet of niet langer conform de Algemene Voorwaarden de Dienst kan leveren om welke reden dan ook, en (vi) door Gebruiker veroorzaakte schade aan een derde.
 4. Uitzendbureau.nl is nadrukkelijk geen partij bij een eventuele overeenkomst die tussen Werkzoekende en Uitzender wordt gesloten, noch de totstandkoming daarvan. Uitzendbureau.nl kan niet garanderen dat Uitzender een overeenkomst met Werkzoekende zal sluiten.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten van Gebruiker, waaronder beeldmerken en logo´s berusten bij Gebruiker en blijven bij Gebruiker berusten.
 2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Uitzendbureau.nl, waaronder de merkrechten, auteursrechten op teksten, afbeeldingen, lay-out, foto's en overig beeld- en geluidsmateriaal, formats en software berusten bij Uitzendbureau.nl.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud of onderdeel daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitzendbureau.nl, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
 4. De Gebruiker vrijwaart Uitzendbureau.nl tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden door de door Gebruiker geplaatste vacatures of bedrijfsinformatie op de Website.

Artikel 11 - Persoonsgegevens van Werkzoekenden

 1. Uitzender garandeert de verkregen (persoons)gegevens van Werkzoekenden via de Website slechts te gebruiken voor de vervulling van eigen openstaande vacatures, en niet aan te wenden voor enig ander doel dan om Werkzoekenden aan een baan te helpen.
 2. Uitzender verplicht zich tot geheimhouding van (persoons)gegevens van Werkzoekenden.
 3. Uitzender behandelt alle persoonsgegevens van Werkzoekenden vertrouwelijk, en zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 4. Daar waar Uitzender eigen verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van persoonsgegevens van Werkzoekenden, is Uitzender nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacy wetgeving. Uitzender vrijwaart Uitzendbureau.nl voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.
 5. Indien het noodzakelijk is voor Uitzendbureau.nl om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacywetgeving, verleent Uitzender daartoe volledige medewerking aan Uitzendbureau.nl, zoals wanneer een Werkzoekende een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.

Artikel 12 - Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Iedere tussen Partijen gesloten Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, voor zover niet anders is overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Uitzendbureau.nl is echter gerechtigd een tussen partijen gesloten Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien Gebruiker ten aanzien van enige factuur in verzuim is conform het gestelde in artikel 8.2. Uitzendbureau.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit artikel. Vorderingen van Uitzendbureau.nl die ontstaan ten gevolge van deze onmiddellijke beëindiging zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

Artikel 13 - Overige bepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 26 juni 2018

Uitzendbureau.nl is dé vacaturewebsite voor uitzendwerk in Nederland. Bij ons kunnen werkzoekenden en uitzendbureaus elkaar vinden. En dat levert mooie matches op. Maar om deze matches mogelijk te maken, moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Van zowel werkzoekenden als vertegenwoordigers van uitzendbureaus.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) slaan wij alleen de noodzakelijke gegevens van jou op. En hier gaan we natuurlijk heel zorgvuldig mee om. Meer informatie over de AVG vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In deze verklaring leggen wij uit hoe Uitzendbureau.nl omgaat met privacygevoelige informatie, welke gegevens wij opslaan en waarom. Daarnaast lees je hoe jij jouw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen. Ten slotte leggen wij uit hoe wij jouw gegevens beveiligen en waar je terechtkunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Wie zijn wij?

www.uitzendbureau.nl is een website van Jobster Media B.V. (KvK-nummer 52439860). Jobster Media B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Heb je specifieke vragen? Helemaal onderaan vind je onze contactgegevens.

Uitzendbureau.nl verwerkt je persoonsgegevens onder andere als je solliciteert op een vacature via onze site. Dit geldt niet voor de vacatures waarbij je wordt doorgestuurd naar een website van een uitzendbureau, om vervolgens via die website te solliciteren. Lees dus ook zeker de privacystatements van deze websites. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Wanneer is dit statement van toepassing?

Dit privacystatement is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens. Van zowel werkzoekenden en vertegenwoordigers van uitzendbureaus als websitebezoekers. We raden je aan dit statement regelmatig door te lezen. Op deze manier blijf je altijd up-to-date en ben je op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Om hierop antwoord te geven, moeten we onderscheid maken tussen de werkzoekenden, vertegenwoordigers van uitzendbureaus en websitebezoekers. Wat in ieder geval voor al deze partijen geldt, is dat wij gegevens alleen verwerken ter ondersteuning van ons hoofddoel. Namelijk het matchen van werkzoekenden met vacatures van uitzendbureaus en andersom.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van werkzoekenden?

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de diensten en functionaliteiten die jij als werkzoekende gebruikt. Uitzendbureau.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • woonplaats en locatie waar je werk zoekt;
 • curriculum vitae (cv) en motivatiebrieven;
 • gegevens in je cv;
 • zoekcriteria (wat voor werk zoek je en waar?);
 • technische gegevens (IP-adres, het besturingssysteem, internetbrowser);
 • pasfoto (Deze kun je vrijwillig uploaden. Doe je dit niet? Dan heeft het verder geen consequenties. Vertegenwoordigers van uitzendbureaus kunnen de foto zien.).

Waar moet ik op letten bij het uploaden van mijn cv?

Wanneer je je cv uploadt, zorg ervoor dat je geen extra gevoelige gegevens deelt, zoals je burgerservicenummer (BSN).

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om de volgende diensten en functionaliteiten aan te kunnen bieden:

 • het aanmaken van een account;
 • het uploaden van je curriculum vitae (cv);
 • vacatures te tonen die aansluiten bij je zoekopdracht;
 • rechtstreeks te solliciteren via de website van Uitzendbureau.nl;
 • sollicitaties door te sturen naar de werkgever waarbij je hebt gesolliciteerd;
 • het instellen en krijgen van vacaturemailings;
 • informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening;
 • apply later-button, zodat je de vacature naar je eigen e-mailadres kunt sturen;
 • invullen van het contactformulier;
 • vragen of klachten te kunnen behandelen en hierop te kunnen reageren;
 • gebruikservaring op de website te verbeteren;
 • de veiligheid van de websites te kunnen garanderen en fraude of misbruik op te sporen.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van deze persoonsgegevens?

Hieronder vind je een schema waar we per doel hebben opgeschreven welke persoonsgegevens we hiervoor nodig hebben, en welke rechtsgronden we daarvoor hebben.

Doel van de verwerking Welke persoonsgegevens verwerken wij hierbij Grondslag voor de verwerking
Het aanmaken van een account op Uitzendbureau.nl E-mailadres en cv Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Rechtstreeks solliciteren via de website van Uitzendbureau.nl Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en cv Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Het uploaden van je cv De gegevens die in je cv staan. Denk hierbij aan je naam, nationaliteit, telefoonnummer, adres, werkervaring en opleidingen. Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Meesturen van je motivatiebrief De gegevens die je deelt in je motivatiebrief. Denk hierbij aan je adres, werkervaring en opleidingen. Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Het instellen van vacaturemailings Je e-mailadres, je voorkeuren voor een mogelijke nieuwe baan en de omgeving waarin je werk zoekt Toestemming 2
Jouw e-mailadres en het e-mailadres van degene naar wie je de vacature doorstuurt Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Apply later-button E-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Invullen van het contactformulier Je naam, e-mailadres, telefoonnummer en het bericht dat je ons wilt sturen Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of toestemming 1
Toevoegen van pasfoto Je kunt vrijwillig een pasfoto uploaden in je account. Op deze manier kunnen vertegenwoordigers van uitzendbureaus je uiterlijke eigenschappen zien, zoals geslacht en oog- en haarkleur. Toestemming 2
Bezoek www.uitzendbureau.nl Technische gegevens (IP-adres, besturingssysteem, internetbrowser) Noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen 3

1 Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij gaat het om de gebruiksvoorwaarden (overeenkomst) waarmee je akkoord gaat als jij je inschrijft. Wij hebben deze gegevens nodig om je te kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe baan of om een bepaalde functionaliteit te kunnen aanbieden.

2 Toestemming. Je geeft ons toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kun je op elk moment weer intrekken.

3 Noodzakelijk voor het kunnen behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. De verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en om de website te kunnen verbeteren en deze beter af te kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Er zijn twee verschillende manieren om zelf je persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld, aan te passen:

 1. Je persoonlijke account. Wanneer je inlogt, kun je jouw gegevens op ieder gewenst moment aanpassen. Je kunt hier ook je vindbaarheid voor uitzendbureaus instellen en ervoor kiezen je profiel te verwijderen.
 2. Vacaturemailing. Dit is een e-mailservice, waarbij wij je (met jouw toestemming) mails met vacatures versturen. Voor deze e-mailservice kun jij je direct uitschrijven via de link die onderaan zo’n vacaturemail staat.
Kun je niet meer inloggen, weet je niet of je een account hebt of heb je nooit een account aangemaakt, maar krijg je toch mails? Stuur dan een mailtje naar support@uitzendbureau.nl of bel naar 085-4019579. Wij zullen je helpen en je gegevens wijzigen, afschermen of verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van vertegenwoordigers van uitzendbureaus?

Ook van onze zakelijke relaties verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en voor het onderhouden van zakelijke relaties. Om zo transparant mogelijk te zijn, hebben we hieronder ook op een rij gezet welke bedrijfsgegevens en overige gegevens wij verwerken.

Persoonsgegevens:
 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • functie en positie binnen jouw bedrijf;
 • gespreksnotities.
Bedrijfsgegevens:
 • bedrijfsnaam;
 • adres;
 • vacaturetitels en -tekst;
 • facturatiegegevens;
 • facturen;
 • bedrijfsprofiel.
Overige gegevens:

Bedrijven kunnen vacatures op Uitzendbureau.nl plaatsen als zij een abonnement hebben afgesloten.
Staat er een vacature online? Dan krijgt Uitzendbureau.nl ook inzicht in:

 • het aantal weergaves op een vacature;
 • het aantal sollicitaties;
 • het aantal kliks;
 • campagnes, zoals topvacatures, direct mails en de verversing van vacatures;
 • het maandbedrag en de hoogte van het abonnement;
 • het aantal geopende cv’s.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze gegevens, zodat

 • je gebruik kunt maken van onze diensten en functionaliteiten;
 • potentiële sollicitanten weten bij welk uitzendbureau zij solliciteren;
 • sollicitaties naar het juiste uitzendbureau gestuurd worden;
 • wij je kunnen informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening;
 • wij jouw vragen of klachten kunnen behandelen en hierop kunnen reageren;
 • jouw gebruikerservaring op de website verbeterd kan worden;
 • wij de kosten voor geadverteerde vacatures en de cv-database in rekening kunnen brengen;
 • wij voldoen aan de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld rondom belasting);
 • de website veilig is en wij fraude of misbruik op kunnen sporen.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Hieronder vind je een schema waar we per doel hebben opgeschreven welke persoonsgegevens we hiervoor nodig hebben, en welke rechtsgronden we daarvoor hebben.

Doel van de verwerking Welke persoonsgegevens verwerken wij hierbij Grondslag voor de verwerking
Je kunt onze diensten en functionaliteiten gebruiken. E-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Naar de kandidaten communiceren bij welk uitzendbureau zij solliciteren Voor- en achternaam, en e-mailadres van vertegenwoordiger van het uitzendbureau Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Sollicitaties doorsturen naar het juiste uitzendbureau E-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Je te informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening E-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Het behandelen van en reageren op klachten Voor- en achternaam, en e-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Je gebruikerservaring op de website te verbeteren IP-adres Noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen 2

1 Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij gaat het om de gebruiksvoorwaarden (overeenkomst) waarmee jij akkoord gaat als jij je inschrijft. Wij hebben deze gegevens nodig om je te kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe baan of een bepaalde functionaliteit te kunnen aanbieden.

2 Noodzakelijk voor het kunnen behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. De verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en om de website te kunnen verbeteren en deze beter af te kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van websitebezoekers en waarom?

Bezoek je onze website? Dan verzamelen wij onder andere het IP-adres van je computer, je geschatte locatie, je laatst bezochte webpagina, je besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt. Deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en deze beter af te stemmen op jouw behoeftes en wensen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen. Wanneer je solliciteert, blijft je sollicitatie een jaar zichtbaar voor de gebruikers van het uitzendbureau waarbij je hebt gesolliciteerd. Wanneer je je cv in onze database hebt gezet, blijft dit zichtbaar tot jij dit zelf verwijdert. Je kunt als werkzoekende ook instellen dat je profiel niet zichtbaar is in de database. Dan worden je persoonsgegevens en cv alleen door ons opgeslagen.

Wat doen wij om je gegevens te beveiligen?

Wij beveiligen je persoonsgegevens zo goed mogelijk door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen te nemen. Jouw gegevens worden opgeslagen in onze database, op een beveiligde server met persoonlijke toegangscodes. Al onze stafmedewerkers en verwerkers (organisaties die voor ons persoonsgegevens verwerken) tekenen voor strikte geheimhouding. Onze stafmedewerkers hebben alleen inzage in de persoonsgegevens die voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk zijn.

Met welke derde partijen worden je gegevens gedeeld?

Wees je ervan bewust dat de gegevens die je zelf openbaar maakt, toegankelijk zijn voor derden. Denk aan de vertegenwoordigers van uitzendbureaus of onze verwerkers. Je gegevens kunnen ook worden geïndexeerd door externe websites (zoals zoekmachines). Uitzendbureau.nl heeft geen invloed op hoe deze websites met je gegevens omgaan.

Delen wij je gegevens met partijen buiten de EU?

Ja, Uitzendbureau.nl kan je gegevens delen met partijen die buiten Europa gevestigd zijn. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Daarbij letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in Europa. Ook maken wij afspraken met deze partijen over passende veiligheidsmaatregelen om de gegevens goed te beschermen.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om:

 • in te zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben;
 • de gegevens die wij van jou hebben, te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn;
 • verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet nog langer moeten of mogen bewaren;
 • je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan in dit statement.

Contact opnemen?

Heb je vragen of opmerkingen, of wil je je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.

Telefoonnummer:
085-4019579
E-mailadres:
support@uitzendbureau.nl
Postadres:
Jobster Media B.V.
Siriusdreef 12
2132WT Hoofddorp Nederland

Klacht over het gebruik van je persoonsgegevens?

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Kom je er met ons niet uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.

Cookiestatement

Cookieverklaring

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals JavaScript. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en gebruiksvriendelijk is. Als je geen cookies wilt, pas dan je instellingen aan of verwijder de cookies. Weet wel dat als je cookies uitschakelt, de website misschien minder goed werkt.

Wat zijn cookies en waarom zijn ze nodig?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op je laptop, tablet of smartphone als je onze website gebruikt. Zo kunnen wij je bij een volgend bezoek herkennen en de informatie in de bestandjes terughalen. Dan hoef je dus niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kunnen wij met cookies meten hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van die gegevens kunnen wij verbeteringen doorvoeren.

Welke cookies en technieken gebruiken wij?

Uitzendbureau.nl gebruikt standaardtechnieken voor de website. Deze technieken zorgen er samen met cookies voor dat een systeem informatie kan verzamelen en opslaan.

De cookies die wij gebruiken, zijn:

 • Functionele cookies

  Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken. Ook wordt hiermee informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te vergroten, zoals je gebruikersnaam.

 • Analytische cookies

  Deze cookies meten hoe jij onze website gebruikt. De informatie die wij daarmee verzamelen, wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doen.

 • Socialmediacookies

  Deze cookies zorgen ervoor dat je bepaalde informatie direct kunt delen op social media. Dat kan via de links en buttons op onze website.

 • Advertentiecookies

  Deze cookies worden geplaatst door derden (zoals Google) om je relevante advertenties te tonen. Dit kunnen advertenties zijn van Uitzendbureau.nl op andere websites, of advertenties van derden op Uitzendbureau.nl.

Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?

Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt toestaan of weigeren. Als je niet wilt dat er cookies in je internetbrowser worden opgeslagen, pas dan de instellingen van je browser aan. Je kunt ook instellen dat de browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies kun je ook verwijderen via je browserinstellingen.

Meer informatie over cookies?

Op de website van de consumentenbond vind je meer informatie over cookies.