Ga naar menu

Bepaalde tijd

Het uitzendbureau en de uitzendkracht kunnen een arbeidsovereenkomst aangaan voor bepaalde tijd. Het einde hiervan wordt van te voren afgesproken. De duur van een arbeidsovereenkomst kan worden afgesproken in tijd, bijvoorbeeld voor 3 maanden of tot een bepaalde datum, of voor de duur van een project, bijvoorbeeld tot de voltooiing van een schilderwerk, of aan een andere omstandigheid, bijvoorbeeld tot de zieke werknemer, waarvoor de uitzendkracht invalt, weer aan het werk gaat. Het gaat erom dat het einde van de arbeidsovereenkomst objectief is vast te stellen.

Er gelden andere regels voor arbeidsovereenkomsten met uitzendbeding en arbeidsovereenkomsten zonder uitzendbeding.

Aanzeggingsplicht

In het geval van een overeenkomst zonder uitzendbeding hoeft de werkgever een overeenkomst voor bepaalde tijd van minder dan 6 maanden niet op te zeggen, deze stopt automatisch. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer geldt sinds 1 januari 2015 een aanzeggingsplicht. Dat wil zeggen dat de werkgever verplicht is om de werknemer minstens één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren over het wel of niet verlengen hiervan. Dit mag ook digitaal. Voor een arbeidsovereenkomst zonder vaste einddatum, bijvoorbeeld een project, is de aanzeggingstermijn niet van toepassing.

Deze schriftelijke aanzeggingsplicht geldt niet voor arbeidsovereenkomsten met een uitzendbeding. Het uitzendbureau en de uitzendkracht kunnen schriftelijk afspreken dat toch voorafgaande opzegging nodig is.

"Teun is een timmerman en hij werkt in een houtzagerij. In zijn arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau staat dat zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is; namelijk voor de duur van drie maanden. Als die drie maanden voorbij zijn komt zijn arbeidsovereenkomst ten einde. Opzeggen door het uitzendbureau of Teun is niet nodig."

"Vera is verpleegkundige en zij werkt in een verpleeghuis. Zij neemt de taken over van een werkneemster van het verpleeghuis die met zwangerschapsverlof is. In haar arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau staat dat haar arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is; namelijk totdat de werkneemster terug is van haar zwangerschapsverlof."

Volgens de wet mag je als werknemer maximaal 3 tijdelijke contracten gedurende een maximale periode van 2 jaar mag krijgen. Uitzendbureaus die de ABU- of NBBU-cao volgen mogen dit verhogen tot maximaal 6 tijdelijke contracten, gedurende een periode van maximaal 4 jaar. 

Beëindigen en stilzwijgend verlengen

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd indien dat recht schriftelijk is overeengekomen voor zowel het uitzendbureau als de uitzendkracht. In dat geval gelden de wettelijke regels met betrekking tot de beëindiging van arbeidsovereenkomsten.

Indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend wordt voortgezet na het verstrijken van de duur waarvoor deze is aangegaan, wordt deze voortgezet door het uitzendbureau en de uitzendkracht voor dezelfde tijd en onder dezelfde voorwaarden, maar nu in ieder geval voor ten hoogste een jaar. Hetzelfde geldt in die gevallen dat opzegging nodig is maar tijdige opzegging achterwege blijft en de gevolgen van de voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet opzettelijk zijn geregeld.

"Hans is hovenier en hij werkt bij een hoveniersbedrijf. In zijn arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau staat dat zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is; namelijk voor de duur van 6 maanden. Na die 6 maanden blijft Hans bij het hoveniersbedrijf werken. Zijn arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau wordt nu verlengd met opnieuw zes maanden."


Uitzendbureau.nl is de grootste vacaturesite voor uitzendwerk. Op zoek naar werk? Dit kun je doen:

Vind vacatures en solliciteer direct


Krijg werk aangeboden door uitzendbureaus